Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

Saatgutanerkennung

Gräser

 

Deutsches Weidelgras

Sort.-Nr. Sorte Fläche (ha)
WD01291 Turfgold 34,53
WD01916 Vulcanus 19,21
Dt. Weidelgras gesamt 53,74

 

Rotschwingel

Sort.-Nr. Sorte Fläche (ha)
ROT00635 Mellori 68,30
ROT00532 Caracter 58,80
ROT00609 Joanna 35,30
ROT00613 Dipper 23,92
ROT00766 Antoinette 21,70
ROT00657 Euromarie 17,32
ROT00256 Olivia 12,76
ROT00773 Teenie 6,00
ROT00656 Cathrine 3,00
Rotschwingel gesamt 247,10

 

Welsches Weidelgras

Sort.-Nr. Sorte Fläche (ha)
WV00517 Hunter 30,00
Wel. Weidelgras gesamt 30,00

 

Wiesenrispe

Sort.-Nr. Sorte Fläche (ha)
WRP00479 Markus 23,01
WRP00190 Limousine 15,47
Wiesenrispe gesamt 38,48

 

Wiesenschwingel

Sort.-Nr. Sorte Fläche (ha)
WSC00175 Liherold 12,53
Wiesenschwingel gesamt 12,53

Drucke diesen Beitrag Drucke diesen Beitrag